Про затвердження Положення про

Охорона праці та пожежна безпека

1.    Титульна обкладинка Журналу

2.    Пояснення щодо оформлення першого розвороту Журналу

3.    Вигляд першого розвороту Журналу

4.    Пояснення щодо оформлення другого розвороту Журналу

5.    Вигляд другого розвороту Журналу

6.    Пояснення щодо оформлення  та  вигляд зворотної сторони останнього аркушу Журналу


Прикладизаписів про інструктажіу Журналі реєстрації інструктажів з питань охоронипраці на робочому місці

 

Стор. _______

 

2

 

з/п

 

Дата проведення інструктажу

 

Прізвище, ініціали особи, яку інструктують

 

Професія, 

посада  особи,

яку інструктують

 

 

Вид  інструктажу (первинний, повторний,  позаплановий, цільовий), назва  та  номер  інструкції

 

 

Причина

проведення

позапланового

або цільового

інструктажу

 

Прізвище, ініціали  особи, яка інструктує та перевіряє знання

Підписи

Стажування (дублювання) на робочому місці

Знання перевірив, допуск до роботи здійснив

 

(підпис, дата)

 

особи,  яку

інструк-тують

 

особи, яка

інструктує

 

кількість   змін,

з ______

по ______

      (дати)

 

стажування (дублювання) пройшов

(підпис працівника)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

 

28.04.09

Петренко А.А.

інженер

Повторний (первинний),

Інструкція

_______№ __

      (назва)

---

Івченко І.І.

Petrenko

Ibchen

---

---

---

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 6
до пункту 6.10 Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці 


Титульний аркуш журналу 

_________________________________________________________________________________
(підприємство, організація, установа)

ЖУРНАЛ РЕЄСТРАЦІЇ ІНСТРУКТАЖІВ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ НА РОБОЧОМУ МІСЦІ

_________________________________________________________________________________
(цех, дільниця, бригада, служба, лабораторія, майстерня тощо)

Розпочато "___" _______________ 20__ р.

Закінчено "___" _______________ 20__ р.

Формат А4 (210 х 297)

N з/п 

Дата про-
ве-
ден-
ня інс-
трук-
тажу 

Пріз-
вище, ініціали осо-
би, яку інст-
рук-
тують 

Про-
фесія, посада особи, яку інст-
рукту-
ють 

Вид інструк-
тажу (первин-
ний, повтор-
ний, позапла-
новий, цільо-
вий), назва та номер інструк-
ції 

Причина прове-
дення позапла-
нового або цільового інструк-
тажу 

Пріз-
вище, ініці-
али особи, яка інст-
рук-
тує та переві-
ряє знання 

Підписи 

Стажування (дублювання) на робочому місці 

Знання переві-
рив, 
допуск до роботи здійснив (підпис, дата) 

осо-
би, яку інст-
рук-
ту-
ють 

особи, яка інст-
струк-
тує 

кіль-
кість змін, з ___ до ___ (дати) 

стажу-
вання (дублю-
вання) прой-
шов (підпис праців-
ника) 

10 

11 

12 

 

Начальник юридичного відділу 

І. КалиновськаИсточник: http://otipb.at.ua/load/oformlennja_zhurnalu_reest...